top of page
  • Eco Auto team

Podpora elektromobility - tlačová správa SEVA


Inde vo svete sa elektromobilita rozbieha, na Slovensku však jej podpora končí

Slovensko ide opačným smerom v podpore elektromobility, pričom kvalita ovzdušia najmä v mestách je u nás nízka

Slovenská asociácia pre elektromobilitu (SEVA) analyzovala stav elektromobility na slovenskom trhu a apeluje na systematickú a predvídateľnú podporu tak nákupu elektrických vozidiel ako aj rozširovania nabíjacích staníc. Či už vo forme predĺženia existujúcej podpory, v ktorej ostali nedočerpané prostriedky alebo vytvorenia samostatnej schémy na najbližšie roky.

Akútna téma znečistenia prostredia na Slovensku

Znečistenie ovzdušia na Slovensku sa stáva veľmi dôležitou témou, keďže sa podpisuje pod vyše 5000 predčasných úmrtí ročne. Podľa Inštitútu environmentálnej politiky (IEP) pri Ministerstve životného prostredia (MŽP SR) sa ekonomická hodnota takto stratených rokov života pre spoločnosť pohybuje v miliardách eur, pričom náklady na zdravotnú a sociálnu starostlivosť o ľudí postihnutých zlou kvalitou ovzdušia nie sú dostatočne zohľadnené. Hlavnou príčinou súčasného znečistenia ovzdušia sú podľa MŽP SR najmä emisie z vykurovania domácností a emisie z dopravy. Zo súčasných analýz vychádza, že na miestnej úrovni sa emisie z lokálnych kúrenísk a dopravy podieľajú na znečistení ovzdušia viac ako emisie z priemyslu. Jedným z hlavných znečisťovateľov ovzdušia v európskych mestách sú vozidlá, najmä automobily s dieslovým pohonom. Z dôvodu slabého až žiadneho pokroku v ochrane ovzdušia pristúpila Európska komisia (EK) k ráznym krokom voči viacerým krajinám, pričom aj Slovensku hrozila žaloba za nedodržiavanie limitov v znečistenom ovzduší.

Pokiaľ ide o Slovenskú republiku, nateraz sa zdá, že záväzné alebo plánované opatrenia predstavené EK oddialili toto konanie, dôležitá však bude okrem tvorby stratégií o ochrane najmä implementácia navrhnutých opatrení. SEVA víta, že podpora elektromobility je aj podľa odborníkov MŽP SR jedným zo systémových opatrení, ktorých cieľom je skvalitňovanie ovzdušia. Na riešenie problémov týkajúcich sa ochrany ovzdušia MŽP SR v súčasnosti pripravuje stratégiu ochrany ovzdušia, ktorá bude zahŕňať dva kľúčové dokumenty: Národný program znižovania emisií a Stratégiu na zlepšenie kvality ovzdušia.

Na Ministerstve hospodárstva SR zároveň pracuje už niekoľko mesiacov pracovná skupina pre elektromobilitu, ktorá sa snaží o navrhovanie systematických opatrení. V súčasnosti prebiehajú diskusie s dotknutými rezortnými ministerstvami a až výsledok rokovaní ukáže, či zostaneme len pri ďalšom spracovanom strategickom dokumente alebo začneme opatrenia uvádzať aj do praxe.

Podiely elektrických áut pomaly rastú, priama podpora končí

Na Slovensku funguje od novembra 2016 dotačná schéma podporujúca nákup čisto elektrických vozidiel sumou 5000 € a plug-in hybridov sumou 3000 €. Táto schéma umožnila nediskriminačným spôsobom registráciu (alebo rezerváciu) viac ako 800 áut počas jej 1,5-ročného trvania a ukázala, že na Slovensku je aj v tejto úvodnej fáze elektromobility dopyt po čistých vozidlách. Z podporených vozidiel predstavujú čisté elektrické autá viac ako 70%, plug-in hybridy skoro 30%. K termínu ukončenia poskytovania dotácií, ktorý nastal 30. júna 2018, neboli vyčerpané všetky finančné prostriedky z pôvodného balíka 5,2 milióna €.

Nissan Leaf

Dostávame sa preto do nepríjemnej situácie, kedy končíme s podporou práve v čase jej ďalšieho očakávaného rastu, rozširovania ponuky elektrických modelov na trhu a rastu počtu nabíjacích staníc. Aj vďaka takto formulovanej podpore sa na slovenské cesty okrem stoviek elektrických vozidiel s nulovými lokálnymi emisiami dostali aj zaujímavé koncepty ako napr. čisto elektrická taxi služba v Bratislave, ktoré ukazujú budúcnosť dopravy aj u nás. K tomu tieto elektrické taxíky ušetrili len v hlavnom meste za necelý rok prevádzky viac ako 60 ton CO2 emisií. Považujeme preto za vhodné zaradiť e-mobilitu ako službu aj do zeleného verejného obstarávania ako alternatívu k vlastneniu dopravných prostriedkov.

Ako čiastočnú náhradu končiacej schémy vyhlásilo MŽP SR schému pre municipality, na ktorú je vyčlenených 1 milión € a ktorá dostane na cesty okolo 30 elektrických áut. Aj keď SEVA podporuje snahu verejného sektora byť dobrým príkladom, schému s 95% štátnou podporou vnímame, žiaľ, ako obrovský nepomer v efektivite vynakladaných prostriedkov v porovnaní s končiacou schémou pre širokú verejnosť. Táto za rovnakú hodnotu priniesla na cesty 200 elektromobilov.

Štátne koncepcie sledujú protichodné ciele

Aká nekoncepčná je na Slovensku politika podpory alternatívnych palív v doprave ukazuje napríklad fakt, že od začiatku roku 2017 platná schéma registračných poplatkov pre dovážané autá nezmyselne zvýhodňuje dovoz starších, prevažne dieslových, modelov. Prispieva tým k starnutiu vozového parku na našich cestách a zvyšovaniu emisií. Stávame sa krajinou, kam sú dovážané staré vozidlá, ktoré v iných krajinách nespĺňajú emisné limity alebo sú postihnuté tzv. „diesel gate“.

Význam aj pre hospodárstvo

Pritom Slovensko je krajina, v ktorej sa stavia štvrtá automobilka a všetky na Slovensku aktívne automobilky majú zároveň ambiciózne ciele v elektromobilite. Automotive sektor je strategickým sektorom nášho hospodárstva a má byť našim záujmom mu vytvárať také podmienky, aby neustále inovoval a priťahoval na Slovensko najmodernejšie koncepty a technológie. Nadôvažok, keď je na Slovensku viac ako 80% elektrickej energie produkovanej z bezemisných zdrojov.

Apel na predĺženie schémy alebo jej nahradenie súborom efektívnych opatrení

Sme presvedčení, že používanie elektrických automobilov je vhodné najmä v rámci mestskej mobility, keďže v mestách je ovzdušie znečistené najviac. Navyše elektromobily so svojím tichým chodom dokážu prispieť aj k znižovaniu hluku z premávky, ktorý má v mestách kvôli zvyšujúcemu sa počtu áut so spaľovacím motorom stále stúpajúcu tendenciu a negatívne vplýva na zdravie a kvalitu života obyvateľstva.

Slovensko potrebuje v elektromobilite jasnú politickú víziu a objednávku zo strany politických predstaviteľov. K tomu sa má pridať stabilná a spoľahlivá podpora nákupu elektrických vozidiel alebo mobilitných služieb, správne nastavená a realizovaná informačná kampaň voči verejnosti a schéma na podporu infraštruktúry do všetkých regiónov krajiny. Potrebujeme ambiciózne ciele, na ktoré sme ako krajina už dorástli.

Vyzývame preto rezortné ministerstvá ako aj premiéra SR na prijatie rozumných strategických materiálov, s jednoznačne určenými opatreniami a zodpovednosťami, ich finančným krytím, aby sa tieto opatrenia mohli aj uplatňovať v praxi. Práve teraz je ten správny čas, kedy je možné správne ovplyvniť stanovenie rámca pre nové spôsoby mobility a definovať si odvážne, ale realizovateľné ciele.

V Bratislave, 2. júla 2018

Tlačová správa SEVA - Slovenskej asociácie pre elektromobilitu

sevce@seva.sk www.seva.sk, www.facebook.com/SEVA.SK/

36 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page