Príspevok na kúpu elektromobilu

Sledujte náš profil na Facebooku a získajte informácie nie len o našich produktoch ale aj novinkách zo sveta elektromobility

ŠTÁTNY PRÍSPEVOK NA KÚPU ELEKTROMOBILU 5 000 € POKRAČUJE AJ V ROKU 2018

Príspevok na kúpu elektromobilu bude štát poskytovať minimálne do polovice budúceho roka, presne do 30.6.2018. Zvyšné prostriedky by sa následne mohli využiť na budovanie nabíjacích staníc. Rezort hospodárstva aktuálne pripravuje balík konkrétnych opatrení, ktorými chce naštartovať systémovejší rozvoj elektromobility u nás. Toto je hlavná správa zo zasadnutia komisie pre technologický rozvoj a inovácie a akčnej skupiny na podporu elektromobility, ktorej súčasťou je aj EcoAuto.   

 

ŠTÁTNY PRÍSPEVOK NA KÚPU ELEKTROMOBILU 5 000 €

 

Ministerstvo hospodárstva pripravilo v spolupráci so Zväzom automobilového priemyslu (ZAP SR) projekt, po ktorom budú elektromobily finančne dostupnejšie. Projekt podporí nákup elektromobilov sumou viac ako 5,2 miliónov eur z peňazí  Recyklačného fondu a prostriedkov Zväzu automobilového priemyslu. Ide o prvý vážny krok na podporu elektromobility na Slovensku, vďaka ktorému by sa na slovenské cesty malo dostať viac ekologických a nízko-emisných vozidiel.

Ako dlho projekt bude trvať a kedy sa začína?

Podpora kúpy elektromobilov sa začala 11.11.2016 a bude trvať do konca roku 31.12. 2017, alebo do vyčerpania finančných prostriedkov (podľa toho, čo nastane skôr). Podmienkou na vyplatenie prostriedkov je registrácia vozidla na Slovensku do 31.12.2017.

 

Kto sa o podporu môže uchádzať?

Podporu môže žiadať občan, podnikateľský subjekt, ale aj mestá a obce. Teda ľubovoľná osoba zapísaná v evidencii vozidiel ako jeho vlastník.

 

Aká je výška príspevku?

Príspevok bude vyplácaný postupne v troch splátkach. Dôvodom je zábezpeka, aby vozidlá zostali v SR a zabránilo sa ich cezhraničnému vývozu.

 

Pri podpore 5.000 eur pre BEV získa vlastník nového elektromobilu po pristúpení na podmienky udelenia príspevku a registrácii vozidla bezodkladne 2.000 eur. Druhých 1.500 eur dostane nasledujúci mesiac po uplynutí prvého roku registrácie na Slovensku a  zvyšných 1.500 eur nasledujúci mesiac po druhom roku registrácie na Slovensku.

 

Aké sú ďalšie podmienky vyplatenia celej sumy?

Vozidlo musí byť minimálne po dobu dvoch rokov evidované vo vozidlovom parku SR. Kontrolný mechanizmus toho, či vozidlo je v evidencii, bude vykonávaný v úzkej spolupráci s Prezídiom policajného zboru – evidencia vozidiel.

 

Kde sa o podporu možno uchádzať?

Stačí navštíviť autorizovaných predajcov vozidiel na Slovensku. O možnosti príspevku sú informovaní a poznajú podmienky a proces registrácie.

Na aké vozdidlá sa dotácia vzťahuje?

Podmienky spĺňajú vozidlá s čisto elektrickým pohonom, prípadne plug-in hybridy – teda také, ktoré je možné dobíjať z elektrickej zásuvky a na pohon využívajú elektromotor kombinovaný s klasickým spaľovacím motorom . Zároveň musia spadať do kategórie M1 (osobné automobily), respektíve N1 (malé nákladné automobily do celkovej hmotnosti 3,5 tony).

Môže sa dotácia uplatniť na ojazdený elektromobil?

Bohužaľ na ojazdený elektromobil sa dotácia nevzťahuje. Dotácia sa vzťahuje len na nové, doposieaľ neregistrované vozidlá v SR.

Môžem požiadať o viac dotácií?

Áno. Jedna osoba môže využiť dotáciu na neobmedzený počet vozidiel. 

Čo ak auto predám ešte pred splatením celej dotácie?

Dotáciu nie je možné previesť na inú osobu. Ak bude vozidlo predané skôr, ako po 24 mesiacoch od registrácie, jej zvyšok bude vyplatený pôvodnému vlastníkovi.

 

To neplatí v prípade, ak po predaji auto poputuje do zahraničia a stratí tak slovenskú registráciu. Zvyšná časť dotácie vtedy prepadá, už vyplatená časť však pôvodnému majiteľovi ostane. Rovnako ide o súčasť opatrenia proti špekulantom.

Môžem si kúpiť auto zo zahraničia, napríklad Teslu?

Nie. Automobilka totiž musí disponovať slovenským zástupcom (importérom) autorizovaným ministerstvom dopravy.

Aký je proces získania dotácie?

O dotáciu pri objednávke vozidla požiadajte predajcu vozidla. Ten ďalej kontaktuje lokálneho importéra, ktorý vykoná rezerváciu finančných prostriedkov (záujemca o nej dostane potvrdenie) pre konkrétne vozidlo u ZAP. Slúži na preklenutie doby medzi objednávkou a samotnou kúpou, pokiaľ vozidlo nebolo na sklade.

Po ich alokácii a kúpe vozidla treba auto registrovať (najneskôr však do 31. 12. 2017). Následne majiteľ na základe potvrdenia o alokovaní prostriedkov vyplní Žiadosť o poskytnutie prostriedkov, ktorá je k dispozícii v elektronickej podobe na webe ZAP.

Žiadateľ dokument zašle poštou (spolu s kópiou Osvedčenia o registrácii vozidla) ZAP. Prvá časť príspevku bude vyplatená po overení žiadosti a uvedených skutočností.

Pripomíname, že na žiadosti musí byť úradne osvedčený podpis, v opačnom prípade nebude uznaná.

Postup žiadateľa / vlastníka vozidla, ktorý chce požiadať o príspevok na kúpu BEV a PHEV kategórie M1 a N1

1. Záujemca o vozidlo príde k autorizovanému predajcovi značky, ktorú si vybral. Autorizovaný predajca je zmluvným partnerom Importéra ako autorizovaného zástupcu výrobcu na Slovensku v zmysle ustanovení zákona č. 725/2014 Z.z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2. Záujemca o vozidlo si v spolupráci s predajcom vyberie/nakonfiguruje vozidlo podľa svojich predstáv.

3. A. ak vozidlo je na sklade (je okamžite k odberu)

       

a. Predajca prostredníctvom Importéra informuje o kúpe vozidla.
 

b. Importér zabezpečí rezerváciu prostriedkov určených ako príspevok na kúpu predmetného vozidla v zmysle pravidiel a zároveň importér garantuje, že vozidlo spĺňa náležitosti, na základe ktorých je možné vyplatenie podpory budúcemu vlastníkovi. ZAP SR vystaví potvrdenie importérovi o alokovaní prostriedkov na vyplatenie príspevku.

c. Kópiu potvrdenia o alokovaní prostriedkov na príspevok zašle importér predajcovi vozidla a ten ho po dohode so zákazníkom doručí zákazníkovi.

 

Dôležité upozornenie:
Objednávka vozidla alebo podpísaná kúpna zmluva zákazníkom neznamená automatický nárok na príspevok. Pokiaľ sa prostriedky vyčerpajú, predajca nedostane potvrdenie a teda na vozidlo nebude vyplatený príspevok. Informáciu o alokovaných prostriedkoch na príspevok nájdete TU.

d. postup ďalej pokračuje bodom 4

 

3. B. ak vozidlo nie je na sklade (nie je okamžite k odberu)

 

a. Predajca objedná vozidlo podľa špecifikácie.
 

b. Predajca prostredníctvom Importéra informuje o objednaní vozidla ZAP SR.
 

c. Importér zabezpečí rezerváciu prostriedkov určených ako príspevok na kúpu predmetného vozidla v zmysle pravidiel a zároveň importér garantuje, že vozidlo spĺňa náležitosti, na základe ktorých je možné vyplatenie podpory budúcemu vlastníkovi. ZAP SR vystaví potvrdenie importérovi o alokovaní prostriedkov na vyplatenie príspevku.
 

d. Kópiu potvrdenia o alokovaní prostriedkov na príspevok zašle importér predajcovi vozidla a ten ho po dohode so zákazníkom doručí zákazníkovi.

 

Dôležité upozornenie:
Objednávka vozidla alebo podpísaná kúpna zmluva zákazníkom neznamená automatický nárok na príspevok. Pokiaľ sa prostriedky vyčerpajú, predajca nedostane potvrdenie a teda na vozidlo nebude vyplatený príspevok. Informáciu o alokovaných prostriedkoch na príspevok nájdete TU.

 

e. Zákazník čaká na dodávku vozidla
 

f. po dodaní vozidla postup pokračuje bodom 4

 

4. Zákazník si kúpi vozidlo.

5. Zákazník vozidlo zaregistruje.

 

Dôležité upozornenie:
Podpora môže byť vyplatená len na vozidlá, na ktoré bolo vystavené Potvrdenie o alokovaní prostriedkov na podporu a ktoré sú zaregistrované prvý krát, na Slovensku a v čase od 11.11.2016 do 30.6.2018.

6. Registrovaný vlastník vozidla podľa registračných dokladov od vozidla (podľa osvedčenia o evidencii časť II) si na stránke www.zapsr.sk vyplní elektronický formulár „Žiadosť o poskytnutie príspevku“. Formulár „Žiadosti o poskytnutie príspevku“ nájdete TU.

7. Pre žiadateľa „fyzická osoba – občan“ je potrebné potvrdiť súhlas so spracovaním osobných údajov. Prosím zaškrtnite informáciu o súhlase so spracovaním osobných údajov.

 

Dôležité upozornenie:

Pokiaľ fyzická osoba neudelí súhlas, nemôže byť jej žiadosť spracovaná a poskytnutý príspevok.

8. Podpis na „Žiadosti o poskytnutie príspevku“, musí byť úradne osvedčený (úradné osvedčenie podpisu vykonáva notár alebo matrike). „Žiadosti o poskytnutie príspevku“ je zároveň zmluvou medzi ZAP SR a vlastníkom vozidla.

Dôležité upozornenie:
Žiadame o vyplnenie žiadosti čitateľne (najlepšie na počítači) a správne vo všetkých požadovaných údajov. Vo vlastnom záujme uveďte kontaktné údaje email a telefón. Žiadosť, ktorá nie je vyplnená správne a úplne nemôže byť spracovaná a žiadateľ sa vystavuje riziku nespracovania žiadosti a neposkytnutia príspevku.

9. Vlastník vozidla zašle poštou správne a úplne vyplnený fotmulár „Žiadosti o poskytnutie príspevku“ spolu s kópiou Osvedčenia o registrácii vozidla časť II.(tzv. technický preukaz A4, fotokópia obidvoch strán).

 

10. V prípade, že vlastník vozidla a osoba, ktorá podpisuje „Žiadosť o poskytnutie príspevku“ nie sú tie isté osoby, (napr. vlastníkom vozidla je spoločnosť, žiadosť podpisuje riaditeľ), tak osoba ktorá podpisuje žiadosť a konaná za vlastníka vozidla, musí preukázať, že na takéto konanie je oprávnená alebo splnomocnená. Takýto dôkaz môže byť napríklad výpis z obchodného registra spoločnosti ak „Žiadosť o poskytnutie príspevku“ podpisuje konateľ spoločnosti alebo výpis z obchodného registra spoločnosti a splnomocnenie na konanie napríklad pre finančného riaditeľa, ktorý nie je konateľ a pod.
Všetky takéto doklady žiadame poskytnúť v origináli alebo overenej kópii (napr. výpis z obchodného registra) v prípade plnomocenstiev alebo poverení musí byť podpis splnomocniteľa úradne overený.

Dôležité upozornenie:
V prípade ďalších priložených dokladov s výnimkou fotokópie Osvedčenia o evidencii vozidla časť II sa vždy vyžaduje predloženie úradne overených dokladov alebo originál dokladov.

11. Po preverení všetkých skutočností ZAP SR zašle na účet, ktorý uviedol vlastník vozidla/ žiadateľ v „Žiadosti o poskytnutie príspevku“ príslušnú časť podpory:

a. BEV: 2.000,- EUR, (Battery electric vehicle, čisto elektrické vozidlo, len s elektrickým pohonom dobíjateľným z elektrickej siete)
 

b. PHEV: 1.000,- EUR, (Plugin hybrid electric vehicle, vozidlo s pohonom s dobíjateľnými batériami z elektrickej siete a spaľovacím motorom)

 

12. po uplynutí 12 mesiacov od registrácie vozidla ZAP SR overí, či je vozidlo k tomuto dátumu registrované vo vozidlovom parku SR a v prípade, že je tomu tak, vyplatí v nasledujúci kalendárny mesiac po uplynutí prvého roku registrácie vozidla v Slovenskej republike na predmetný účet ďalšiu časť podpory:

a. BEV: 1.500,- EUR, (Battery electric vehicle, čisto elektrické vozidlo, len s elektrickým pohonom dobíjateľným z elektrickej siete)
 

b. PHEV: 1.000,- EUR, (Plugin hybrid electric vehicle, vozidlo s pohonom s dobíjateľnými batériami z elektrickej siete a spaľovacím motorom)

13. po uplynutí 24 mesiacov od registrácie vozidla ZAP SR overí, či je vozidlo k tomuto dátumu registrované vo vozidlovom parku SR a v prípade, že je tomu tak, vyplatí v nasledujúci kalendárny mesiac po uplynutí druhého roku registrácie vozidla v Slovenskej republike na predmetný účet ďalšiu, poslednú časť podpory:

a. BEV: 1.500,- EUR, (Battery electric vehicle, čisto elektrické vozidlo, len s elektrickým pohonom dobíjateľným z elektrickej siete)
 

b. PHEV: 1.000,- EUR, (Plugin hybrid electric vehicle, vozidlo s pohonom s dobíjateľnými batériami z elektrickej siete a spaľovacím motorom)

 

Dôležité upozornenie:
Žiadateľ / vlastník vozidla nemusí o vyplatenie ďalšej časti podpory žiadať ani nemusí kontaktovať ZAP SR. Pokiaľ je vozidlo v evidencii vozidiel PZ SR bude platba vykonaná automaticky na účet uvedený v žiadosti.

14. V prípade, ak vozidlo stratí povinnú registráciu v Slovenskej republike (napr. vozidlo bude vyradené z evidencie na Slovensku za účelom jeho vývozu a registrácie do inej krajiny), nebude doposiaľ neuhradená časť príspevku vyplatená.

 

Dôležité upozornenie:
To neplatí, ak pôjde o prípad totálnej škody – úplného zničenia vozidla v dôsledku havárie alebo živelnej pohromy a ak vlastník preukáže, že vozidlo bolo odovzdané na spracovanie autorizovanému spracovateľovi starých vozidiel na území Slovenskej republiky v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

15. Žiadateľ/vlastník vozidla nemôže právo na poskytnutie príspevku alebo jeho časti previesť na inú osobu; toto právo nie je na inú osobu prevoditeľné.

Dôležité upozornenie:
Právo na poskytnutie príspevku alebo jeho časti nie je prevoditeľné na inú osobu. Právo na poskytnutie príspevku má iba pôvodný vlastník vozidla, ktorý zažiadal o príspevok. V prípade predaja vozidla pred vyplatením poslednej časti príspevku si musí pôvodný vlastník (predávajúci) a nový vlastník (kupujúci) vzájomne doriešiť tento stav.

Kvalita

vždy na prvom mieste! Preto v našom showroome dbáme na to, aby ponúkané produkty boli v najlepšej kvalite.

Služby

sú prioritou!

Mať spokojných zákazníkov je pre nás prvoradé.

Dôvera

je nevyhnutná! Predajom našich produktov to nekončí, ale naopak začína a preto je budovanie dôvery pre nás dôležité.

  • Facebook
  • Instagram
  • Youtube

Kúpou našich produktov podporíte rozvoj elektromobily na Slovensku,

ktorej sa aktívne venujeme

© 2017 by Eco Auto / www.ecoauto.sk